vảy trưởng thành

Gà có vảy này thường ra đòn mạnh

Gà có vảy này thường ra đòn mạnh

Gửi phản hồi