vảy phong đao

Gà có vảy này đanh chịu đòn tốt

Gà có vảy này đanh chịu đòn tốt

Gửi phản hồi