vảy nhật thới

Gà co vảy này thường ra đòn nhẹ nhưng nhiều

Gà co vảy này thường ra đòn nhẹ nhưng nhiều