ga-choi-chien

Gà ó mã lại, loại chọi chiến thường dùng

Gà ó mã lại, loại chọi chiến thường dùng

Gửi phản hồi