chọn gà chọi con

Trong những con này làm sao đẻ biết con nào chọi tốt

Trong những con này làm sao đẻ biết con nào chọi tốt